Kolektory słoneczne

ostatnia zmiana: 28.11.2011
 

                  

Gmina nie uzyska środków na instalację kolektorów słonecznych

           

          W dniu 27 grudnia 2010r. Gmina Leszno złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka – schemat „Odnawialne źródła energii i kogeneracja”.

            Dnia 23 lutego 2011r. do Urzędu Gminy Leszno wpłynęła z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informacja, że wniosek przeszedł poprawnie ocenę formalną i został zakwalifikowany przez Komisję Konkursową do oceny merytorycznej.

            Dnia 3 sierpnia 2011 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że wniosek nie przeszedł poprawnie oceny merytorycznej.

            Mimo, że w dniu 19 września protest złożony przez Gminę został uwzględniony to Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wniosek Gminy Leszno odrzuciła.

            W związku z powyższym program instalacji kolektorów słonecznych na terenie naszej Gminy nie będzie realizowany, a dotychczas zawarte z Mieszkańcami umowy automatycznie ulegają rozwiązaniu.

            Jednocześnie informujemy że Gmina będzie podejmowała działania w celu pozyskania środków finansowych z innych źródeł, tak aby ta cenna inicjatywa została zrealizowana.


 

       W dniu 27 grudnia 2010r. Gmina Leszno złożyła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Środowisko, partnerstwo i innowacje na rzecz zrównoważonego ekorozwoju Gminy Leszno”, w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka – schemat „Odnawialne źródła energii i kogeneracja”, który będzie realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Powyższy projekt polegać będzie na zakupie i montażu instalacji solarnej, która zostanie zamontowana w 271 budynkach mieszkalnych z terenu naszej gminy. Projekt dotyczy tych budynków których właściciele podpisali z Gminą Leszno umowy na montaż zestawów solarnych. Całkowita wartość projektu wynosi 4 302 889 zł, a wnioskowana dotacja to kwota 3 012 022 zł. Wszystkie osoby zainteresowane powyższym projektem informujemy, że z przyczyn niezależnych od Gminy Leszno nastąpiła zmiana dofinansowania w/w projektu ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z regulaminem konkursu Marszałek Województwa Mazowieckiego będzie podpisywał z gminami umowy o dofinansowanie  projektu, w którym poziom dotacji nie przekracza 70% wartości kosztów kwalifikowalnych (wstępnie Urząd Marszałkowski zakładał dofinansowanie na poziomie 85%). Jednak, aby uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wniosek musi przejść pozytywnie trzy etapy oceny: formalną, merytoryczną i wykonalności.

        Mieszkańców naszej Gminy, którzy podpisali umowy na montaż instalacji solarnej informujemy, że w dniu 23 lutego br. Gmina Leszno otrzymała pismo z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (zobacz poniżej) informujące, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Środowisko, partnerstwo i innowacje na rzecz zrównoważonego ekorozwoju Gminy Leszno” przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową. Po rozstrzygnięciu konkursu oraz otrzymanej informacji o uzyskaniu dotacji Gmina Leszno skontaktuje się z właścicielami budynków zgłoszonych do projektu w celu podpisania aneksów do umów. Zgodnie z regulaminem konkursu termin jego rozstrzygnięcia jest przewidywany na II kwartał 2011r. 

 Pismo z MJWPU

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010