Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ostatnia zmiana: 15.07.2019
 

Jeśli Ty lub Twoi bliscy mają problem z alkoholizmem, przemocą domową lub innymi uzależnieniami – przyjdź Członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie oraz pracownicy Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. uzależnień i przemocy domowej udzielą porady i wskażą kierunek działania.

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznie w składzie:

- Jarosław Wróblewski - Przewodniczący Komisji

- Barbara Pszczółkowska - Zastępca Przewod. Komisji

- Katarzyna Szuflińska - Członek

- Aleksandra Smolarek - Członek


Została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Leszno: Nr 73/2019  z dnia 11 marca 2019 r.

Członkowie Komisji posiadają wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat problematyki alkoholowej (zgodnie z wymaganiami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz przeciwdziałaniu narkomani i przemocy w rodzinie.

 

Punkty konsulatacyjno - informacyjne:

ds. uzależnień:

Leszno, ul. Warszawska 1
05 - 084 Leszno
Zaprasza:
we wtorki w godz. 14:30 – 19:30
Telefon do konsultanta 795-62-12-55
 

ds. przemocy domowej:

Leszno, ul. Warszawska 1
05 - 084 Leszno
Zaprasza:
w poniedziałki w godz. 17:00 – 20:00
piątki w godz. 9:00 – 11:00
Telefon do konsultanta 519-803-926

 

W środy w godz. 17:00 - 20:00 można skorzystać z porady psychologa, który przyjmuje w Lesznie, ul. Warszawska 1. Telefon do konsultanta 519-803-925

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie

Czynny w
poniedziałki w godz. 8:00 – 17:00
oraz
od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
tel. (22) 725-84-52 wew.122

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Leszno, ul. Warszawska 1 (salka katechetyczna)
Zaprasza w każdy czwartek w godz. 16:15 – 17:15
tel. 22 725 80 05 wew. 106 - w godzinach pracy Urzędu

 

 

- Telefony MSW dot. tzw. Dopalaczy
- Diagnoza problemów społecznych wśród uczniów i mieszkańców gminy Leszno
- Uzależnienie od alkoholu
- Przemoc w rodzinie
- Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Leszno na rok 2016 | Załącznik
- Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Leszno w latach 2015 - 2020 | Załącznik
- Uchwała nr XLIV/252/2005 Rady Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Leszno ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
- Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Leszno z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany składu i ujednolicenia nazewnictwa powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Leszno
- Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Leszno
- Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego
- Wniosek
- Świetlica opiekuńczo - wychowawcza "Promyk" w Lesznie

WAŻNE ADRESY:

1.NIEBOTAK!

2.PARPA

3.DDA

4.,,12 KROKÓW – PROF. WIKTOR OSIATYŃSKI"

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010